Visie

De visie van OBS Broekhem

Openbare basisschool Broekhem biedt onderwijs voor iedereen. Wat de achtergrond, ervaring of behoefte van een kind ook is. Wij kijken naar kansen en mogelijkheden. Ons onderwijs is taakgericht: leerkrachten werken doelgericht aan de basisvaardigheden taal en rekenen. Daarnaast is ons onderwijs motiverend, uitdagend en uitnodigend: wij houden rekening met de ontwikkelbehoefte van elk kind. Onze onderwijsvisie berust op vijf pijlers:

Onderwijs op maat: groeien in je eigen tempo

Wij stemmen ons onderwijs af op de leerbehoefte van elk kind. We houden rekening met uiteenlopende leerstijlen en wisselende leertempo’s. Dat lukt ons door goede persoonlijke begeleiding. Binnen elke groep kunnen we differentiëren: elke leerling volgt een leerproces dat bij hem of haar past, door extra uitleg of juist extra uitdaging. We helpen leerlingen om hun eigen leerdoelen te formuleren. Hun groei maken we zichtbaar. Onze leerkrachten zijn inspirerend en enthousiast. Ze kennen ieders leerlijn, ze stimuleren en motiveren.

Klaar voor de wereld van morgen

Op onze school kunnen kinderen opgroeien in de wereld van nu. We zorgen dat ze goed zijn voorbereid op de toekomst. Op onze school verbinden we traditioneel onderwijs met de nieuwste inzichten. Wij hebben een onderzoekende houding en staan open voor vernieuwende ideeën. Dat laten we zien door de wereld van buiten naar binnen halen. We zetten uitdagende methodes en moderne leermiddelen in. We zoeken aansluiting bij actuele onderwerpen uit de maatschappij. Zo leren kinderen 21e-eeuwse vaardigheden, zoals out-of-the-box-denken en kritisch bewustzijn. Ook leren ze veerkrachtig omgaan met onverwachte situaties en momenten.

Samen bereiken we meer

Op onze school leren we van en met elkaar. Leerlingen zoeken elkaar actief op. Ze helpen elkaar en ze delen kennis. Om dat te bereiken, kiezen we voor uitdagende coöperatieve werkvormen en groep overstijgende activiteiten. Voor ouders zijn wij een partner in de opvoeding. We betrekken hen nauw bij alles wat we doen en bij de keuzes die we maken.

Een school waar je je veilig en thuis voelt

Onze school is een Vreedzame School. De klas beschouwen wij als een kleine leefgemeenschap waar we elke dag samen leren en werken. Een veilige plek waar kinderen zich gehoord en gezien voelen. Waar ze elkaars verschillen zien en accepteren. Waar ze makkelijk vrienden maken en elkaar leren vertrouwen. Waar ze een stem krijgen en leren hóe ze die stem krijgen en kunnen inzetten. We doen dat door doeltreffend te werken aan actief burgerschap. Dat betekent dat we een omslag creëren in het denken: van ik naar wij. We leren kinderen om respectvol met elkaar om te gaan binnen de klas en de maatschappij. Zo ontwikkelen ze zich tot mens én medemens.

Aandacht voor onze omgeving

Op onze school draait het om aandacht. Aandacht voor elkaar, voor onze omgeving, voor natuur, cultuur en gezondheid. In en om onze school werken wij met partners aan opvoeding, gezondheid, kunst- en cultuureducatie en lichamelijke vorming. We leren kinderen om hun steentje bij te dragen aan een duurzame maatschappij. Zo wordt elke leerling medeverantwoordelijk voor onze leefgemeenschap en zijn eigen gezondheid.

Onze Kernwaarden
Authenticiteit Bij ons kun je zijn wie je wilt zijn.

Persoonlijke ontwikkeling We sturen op overwinnen en veerkracht.

Betrokken We hebben oog & oor voor elkaar en onze omgeving.

Deskundig Onze professionals zijn bevoegd, bekwaam en bevlogen.

Verdraagzaam We zijn een Vreedzame School.

Uitgangspunten
Onze school is een openbare school. Vanuit onze overtuiging onderschrijven wij de beginselen van het openbaar onderwijs. Mensen leven en handelen vanuit respect voor elkaar, ongeacht huidskleur of levensovertuiging. Daarnaast vinden wij het van belang dat mensen in aanraking komen met andere culturen om verschillende levenswijzen en gewoonten te leren kennen, te respecteren en te waarderen.

Wij hechten groot belang aan een goede samenwerking tussen kinderen, leerkrachten, ouders, onderwijsondersteunend personeel en derden. Het werken en samenwerken, staat in het teken van respect voor elkaar hebben en respect voor elkaar tonen. Wij willen dat alle betrokkenen bij onze school zich veilig en gewaardeerd voelen.

Social Media spelregels
Klik hier om onze Social Media spelregels te zien.