Medezeggenschap

Medezeggenschap

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn.

In de medezeggenschapsraad heeft u als ouder het recht mee te spreken en mee te beslissen over zaken die de organisatie en de inhoud van het onderwijs en de school aangaan.

De MR van OBS Broekhem bestaat vanaf schooljaar 2023-2024 uit:

  • 2 vertegenwoordigers namens de ouders:
    Kim Cardenas Orovio (Voorzitter)
    Michelle van Wissen - de Vos
  • 2 vertegenwoordigers namens de personeelsleden:
    Monique van Knippenberg 
    Afranina Lissone (Secretaris)

De zittingsperiode van de leden is maximaal 3 jaar. Iedere ouder kan zich kandidaat stellen zolang hij/zij kinderen op school heeft. Iedereen van de MR mag zich herkiesbaar stellen.
U kunt contact opnemen met de MR  per mail naar mr.broekhem@komleren.nl
Klik hier om het jaarplan van 2022-2023 van de MR te lezen:

Jaarplan MR OBS Broekhem 22-23

GMR van de stichting kom Leren
De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad (GMR) bestaat uit leerkrachten en ouders van bij de stichting aangesloten scholen. Deze personen zijn gekozen uit ouders en personeel van de scholen. De GMR dient voorstellen en ontwikkelingen te bekijken vanuit het algemeen belang van scholen, ouders, leerkrachten en leerlingen van de stichting, niet vanuit het perspectief van één school. In het Medezeggenschapsstatuut van kom Leren en in het Reglement van de GMR staat beschreven hoe medezeggenschap in de stichting is vastgelegd, wat taken, rechten en verplichtingen zijn van de GMR, het College van Bestuur en de MR-en.

Er zijn 14 zetels in de GMR van kom Leren. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat.

https://www.kom-leren.nl/p/medezeggenschapsraad

Notulen MR

12-07-2022

24-01-2024