Een kijkje in de groepen

Groep 1-2-3

In de groepen 1-2 en 3 werkt men thematisch en wordt een rijke leeromgeving voor kinderen aangeboden waar veel valt te ontdekken en beleven. De thema’s voor groep 1 en 2 zijn uitgewerkt met uitdagende en speelse activiteiten. Voor groep 3 staat vooral het aanvankelijk lezen en rekenen centraal.

Iedere dag werken de leerlingen en leerkrachten groep doorbrekend. Door deze werkwijze kan OBS Broekhem met thematische activiteiten in de hoeken en met ontwikkelingsmateriaal een rijke omgeving creëren die aansluit bij de ontwikkeling van het individuele kind. De leerlingen gaan aan de slag met wisselende materialen, waarbij ze uitgedaagd worden om hun omgeving en hun mogelijkheden te onderzoeken. Dit geeft betrokkenheid en groei, aan de hand van:

  • Thema’s met leuke, spannende en speelse activiteiten
  • Executieve functies
  • Gebruik maken van prentenboeken
  • Aandacht voor woordenschat en fijne en grove motoriek
  • Aandacht voor de leerlijnen van taal-lezen, rekenen, voorbereidend schrijven
  • Spelen en werken in hoeken
  • Activiteiten met ontwikkelingsmateriaal
  • Ouderbetrokkenheid


Groep 4 t/m 8

Naast de vakken taal, lezen, spelling, rekenen en de wereldoriëntatie hebben de leerlingen ook ruimte voor vakken als handvaardigheid, gym en tekenen. In de ochtenduren staan vooral de leervakken op het programma en na de tweede pauze is er ruimte voor extra verdieping, herhaalde uitleg door de leerkracht en de creatieve vakken.

In alle groepen wordt gewerkt met een weektaak waarbij aandacht wordt besteed aan het zelfstandig plannen van schoolwerk.

De leerkrachten evalueren het onderwijsaanbod aan de hand van methode gebonden toetsen en de CITO toetsen.

In groep 6-7-8 wordt geleidelijk naar de overstap naar het Voortgezet Onderwijs toe gewerkt.

In de groepen 7 en 8 staan verschillende activiteiten op het programma waaronder het verkeersexamen in groep 7 en in groep 8 het schoolkamp en de afsluitende feestavond voor de schoolverlaters.