Medezeggenschapsraad OBS Broekhem

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad (MR) waarin ouders en personeel vertegenwoordigd zijn.

In de medezeggenschapsraad heeft u als ouder het recht mee te spreken en mee te beslissen over zaken die de organisatie en de inhoud van het onderwijs en de school aangaan.

De MR van OBS Broekhem bestaat vanaf schooljaar 2017-2018 uit:

 

o    2 vertegenwoordigers namens de ouders:

Hilde Baaij (secretaris)

Veronique Peters

 

o    2 vertegenwoordigers namens de personeelsleden:

Charles de Jong (voorzitter)

Monique van Knippenberg

 

De zittingsperiode van de leden is maximaal 3 jaar. Iedere ouder kan zich kandidaat stellen zolang hij/zij kinderen op school heeft. Iedereen van de MR mag zich herkiesbaar stellen.

 

U kunt contact opnemen met de MR via dit e-mailadres: mr.broekhem@kom-leren.nl

 

Klik hier om het jaarplan van 2021-2022 van de MR te lezen:

Jaarplan MR OBS Broekhem 2021-2022

 

GMR van de stichting kom Leren
De Gemeenschappelijke  Medezeggenschaps Raad (GMR) bestaat uit leerkrachten en ouders van bij de stichting aangesloten scholen. Deze personen zijn gekozen uit ouders en personeel van de scholen. De GMR dient voorstellen en ontwikkelingen te bekijken vanuit het algemeen belang van scholen, ouders, leerkrachten en leerlingen van de stichting, niet vanuit het perspectief van één school. In het Medezeggenschapsstatuut van kom Leren en in het Reglement van de GMR staat beschreven hoe medezeggenschap in de stichting is vastgelegd, wat taken, rechten en verplichtingen zijn van de GMR, het College van Bestuur  en de MR-en.

Er zijn 14 zetels in de GMR van kom Leren. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester en wordt ondersteund door een ambtelijk secretariaat.

 

https://www.kom-leren.nl/p/medezeggenschapsraad

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren